W ramach Rzeźby
REFLEKSY III

wernisaż
16.05.2023 r., godz.: 18:00

wystawa
16–28.05.2023 r.

Galeria Curators’Lab
ul. Nowowiejskiego 12

plakat refleksy III
plakat refleksy III

Kurator
Tomasz Drewicz

Artyści
prof. Marcin Berdyszak, dr Tomasz Drewicz, dr Anna Róża Kołacka, Jakub Matusewicz

O WYSTAWIE
Od czasu kiedy obraz malarski przestał być postrzegany wyłącznie jako nośnik treści istniejącej/funkcjonującej w obrębie ramy, a zaczęto traktować go jako obiekt, otworzyły się nowe możliwości dla samego malarstwa i nie tylko. Tak traktowany obraz zaczął dialogować z wartościami wcześniej jemu nie przypisywanymi, co wpłynęło nie tylko na nowe treści, ale i sposób jego eksponowania. Dzięki doświadczeniom sztuki rzucony został w nieograniczoną przestrzeń doświadczania go ciągle na nowy, inny i również pozamalarski sposób, a to sprawia, że obraz jako problem jest nadal źródłem niewyczerpanej potencjalności o uniwersalnym znaczeniu również dla innych mediów.

Podczas wernisażu odbędzie się promocja wydawnictwa pt. „Ale dlaczego Ja o to pytam?”, które to ma na celu zaznajomić szersze grono odbiorców z metodyką nauczania stosowaną w I Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych.

Strona internetowa pracowni


O CYKLU REFLEKSY
Pracownia jako idea – pracownia jako środowisko

Założeniem kuratorskim cyklu wystaw Refleksy jest pokazanie pracowni rzeźby jako idei łączącej profesora i absolwentów nieograniczonej klauzulą czasu i formalnej przynależności. Do tak definiowanej pracowni należą artyści skupieni wokół założeń, metod, które przez lata kształtowały ich osobowość i inicjowały drogę twórczą.

Pokazanie środowiska pracowni z perspektywy prowadzącego stanowi jedną z możliwych interpretacji jej założeń. Profesor – kurator dokonując wyboru uczestników stawia ważne pytania dotyczące podstaw i perspektyw rozwoju pracowni rzeźby.

Mimo ograniczonej przestrzeni wystawa może stanowić głos nawet kilku pokoleń związanych z pracownią artystów. Profesor i absolwenci pokazani w przestrzeni wspólnej kreują nowe miejsce dla kolejnych uczestników wspólnoty – studenta i kandydata aspirującego do wejścia w rozpoznawane środowisko pracowni.

Wystawa Refleksy, pokazując związki i różnice w twórczości artystów połączonych doświadczeniem konkretnej pracowni, staje się świadectwem kreowanej na Wydziale Rzeźby różnorodności idei, strategii działania i narzędzi niezbędnych do jej zrealizowania.

Udział ograniczonej liczby uczestników zwraca uwagę na prawo wyboru dające możliwość autorskiego kształtowania przestrzeni warunkującej twórczy dialog.


ARTISTS
prof. Marcin Berdyszak, dr Tomasz Drewicz, dr Anna Róża Kołacka, Jakub Matusewicz

ABOUT THE EXHIBITION
Since a painting image ceased to be perceived only as a carrier of content existing/functioning within the frame, and began to be treated as an object, new possibilities have opened up for painting itself and more. The image treated in this way began a dialogue with values ​​previously not attributed to it, which influenced not only new content, but also the way it was displayed. Thanks to the experience of art, it has been thrown into the unlimited space of experiencing it in a new, different and also non-painting way, and this makes the image as a problem still a source of inexhaustible potential of universal significance also for other media.

During the opening there will be a promotion of the publication entitled „But why am I asking about it?„, which aims to familiarize a wider audience with the teaching methodology used in the 1st Studio of Sculpture and Spatial Activities.

Studio's webiste


ABOUT REFLECTIONS CYCLE
The studio as an idea – the studio as an environment

The curator’s premise of the Reflections series of exhibitions is to show the sculpture studio as an idea connecting the professor and graduates, unrestricted by the clause of time and formal affiliation. The studio defined in this way includes artists gathered around assumptions and methods that have shaped their personality over the years and initiated their creative path.

Showing the environment of the studio from the perspective of the lecturer is one of the possible interpretations of its assumptions. When selecting participants, the professor-curator asks important questions about the grounds and perspectives for the development of the sculpture studio.

Despite the limited space, the exhibition can be the voice of even several generations associated with the artists’ studio. The professor and the graduates shown in the common space create a new place for other members of the community – a student and a candidate aspiring to enter the recognizable environment of the studio.

The Reflections exhibition, showing the relationships and differences in the work of artists connected by the experience of a particular studio, becomes a testimony to the fact that the Faculty of Sculpture enables a variety of ideas, strategies and tools necessary to their implementation.

A limited number of participants draws attention to the right to choose, which gives the possibility of shaping the space that determines the creative dialogue.

zdjęcie z wystawy refleksy zdjęcie z wystawy refleksy zdjęcie z wystawy refleksy zdjęcie z wystawy refleksy zdjęcie z wystawy refleksy zdjęcie z wystawy refleksy zdjęcie z wystawy refleksy zdjęcie z wystawy refleksy zdjęcie z wystawy refleksy