WIĘZI, KTÓRE WIĄŻĄ /
THE TIES THAT BIND

wernisaż
11.05.2023 r., godz.: 18:00

wystawa
11–28.05.2023 r.

Galeria Duża Scena UAP
ul. Wodna 24

plakat więzi, które wiązą
plakat więzi, które wiązą

Współczesne narracje / Ukraińscy artyści / Poznań

Artyści
Andrii Dostliev, Lia Dostlieva, Olena Matoshniuk, Andrii Merkhel, Hanna Shumska, Vitalii Shupliak, Angie Siveria, Olha Skliarska

Projekt kuratorski Lidii Bodnar-Balahutrak, stypendystki Fulbrighta z USA, Polska 2022–23

Na wystawie prezentowana jest współczesna sztuka narracyjna ośmiorga ukraińskich artystów związanych z Poznaniem — miejscem zamieszkania, pracy, wystaw, edukacji, związków rodzinnych. Ich prace zorientowane są na problemy związane z ich kulturowym / rodzinnym dziedzictwem ukraińskim i obecnym przesiedleniem z Ukrainy.

Artyści są młodzi, z pokolenia urodzonego około 1991 – roku ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Nie żyli pod sowieckim reżimem. Mieli okazję studiować, badać, podróżować i odkrywać swoją historię w sposób niedostępny dla pokolenia ich rodziców. Swoją ukraińską tożsamość rozwijali poprzez doniosłe wydarzenia XXI wieku. Przybyli do Polski przed wybuchem wojny na pełną skalę na Ukrainie, aby studiować, pracować lub realizować prywatne zainteresowania. Ich szczególne doświadczenia związane z patosem, przemieszczeniem, tęsknotą, utratą i adaptacją są przywoływane w ich indywidualnych, charakterystycznych narracjach wizualnych, werbalnych i dźwiękowych.


Contemporary Narratives / Ukrainian Artists / Poznan

Artists
Andrii Dostliev, Lia Dostlieva, Olena Matoshniuk, Andrii Merkhel, Hanna Shumska, Vitalii Shupliak, Angie Siveria, Olha Skliarska

Contemporary Narratives / Ukrainian Artists / Poznan

The exhibition features contemporary narrative art by eight Ukrainian artists with important ties to Poznan — their place of residence, work, exhibitions, education, family. The artwork reflects their issues-oriented concerns as well as their ties to their cultural/ ancestral/ familial Ukrainian heritage and their current displacement from Ukraine.

The artists are young, from a generation born around Ukraine’s 1991 declaration of sovereign independence. They did not live under the Soviet regime. They have had opportunities to study, research, travel, and discover their history in ways unavailable to their parents’ generation. They developed their Ukrainian identity through the momentous events of the 21st century. They came to Poland before the outbreak of the full-scale war in Ukraine, to study, work, or pursue personal interests. Their particular experiences of pathos, of displacement, yearning, loss and adaptation, are evoked in their individual distinctive visual, verbal, and sound narratives.

zdjęcie z wystawy więzi które łączą zdjęcie z wystawy więzi które łączą zdjęcie z wystawy więzi które łączą zdjęcie z wystawy więzi które łączą zdjęcie z wystawy więzi które łączą zdjęcie z wystawy więzi które łączą zdjęcie z wystawy więzi które łączą zdjęcie z wystawy więzi które łączą zdjęcie z wystawy więzi które łączą zdjęcie z wystawy więzi które łączą