Weronika Kalemba
Transformacje

WYSTAWA
15–20.11.2020 r.

Scena Otwarta
ul. Ratajczaka 20

plakat transformacje
plakat transformacje

Z biologicznego punktu widzenia to, jak reagujemy i z jaką częstotliwością odczuwamy emocje warunkuje nasze ciało. Zrozumienie tego, co dla nas naturalne, prowadzi do zrozumienia także siebie oraz nabycia umiejętności zapanowywania nad swoim światem wewnętrznym. Dociekanie w obrębie biologii ciała jest poniekąd dociekaniem emocjonalności, a także jedności ze światem natury.

Realizacja została zainspirowana mapami ciała przedstawiającymi natężenie ciepła podczas odczuwania konkretnych emocji. Pomiędzy pracami da się zauważyć pewną transformację – obszary tworzą między sobą różne relacje, przeplatają się. Posiadają też elementy przypadkowe, niezaplanowane – podobnie jak ludzkie emocje, które w swoich skutkach nie zawsze dają się przewidzieć.

Weronika Kalemba jest studentką pierwszego roku drugiego stopnia na kierunku Grafika Warsztatowa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Pojedyncza postać posiada 170cm wysokości, a prace zostały wykonane w technice sitodruku w I Pracowni Grafiki prof. dr hab. Andrzeja Bobrowskiego na Instytucie Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego w Zielonej Górze, gdzie autorka ukończyła studia licencjackie.

The exhibition can only be viewed through the window.
Due to the current pandemic situation, all exhibitions and gallery visits have been cancelled.
Weronika Kalemba | Transformations
From the biological point of view, the way we react, as well as the frequency of the way we feel our emotions are conditioned by our body. Understanding the things that are natural to us, simultaneously leads us to the understanding of ourselves and the ability to gain knowledge about taking control over one’s internal world. Investigating the area of biology of the body can be seen as the act of investigating emotions as well, correlating with the unity with the world of nature. The exposition has been inspired by the maps of bodies, showcasing the volume of heat appearing while experiencing specific emotions. Each work enables us to perceive a certain transformation – specific areas create different relations within each other while intertwining. They also consist of accidental, unplanned elements – being similar to human emotions, which consequences can not always be predicted.

Weronika Kalemba is a student of the first year of the MA degree studies at Graphic Arts at the University of Arts in Poznań.

The singular figure consists of 170 cm in height, and the work has been made through the screen printing technique in the I Graphic Workshop under the supervision of Professor Andrzej Bobrowski, on the Institute of Visual Arts of the Faculty of Arts at the University of Zielona Góra, where the author has graduated her BA degree studies.

Виставка в вітрині. У зв’язку з пандемією усі офіційні відкриття та відвідини галерей відмінені. Weronika Kalemba | Трансформації З біологічної точки зору, саме наше тіло відповідає за те як реагуємо і з якою частотою відчуваємо емоції. Розуміння того, що для нас є природнім веде також до зрозуміння самих себе, а також набуття здібностей контролю над власнимсвітом емоцій, а також єдності зі світом природи. Натхненням до даної реалізації були карти тіла, котрі представляють інтенсивність тепла в тракті переживання конкретних емоцій. Поміж роботами можна зауважити певну трансформацію площин котрі співпрацюють і переміщаються між собою. Присутні також випадкові незаплановані елементи, схожі на людські емоції, котрі в результаті не завжди вдається передбачити. Вероніка Калеба студентка першого року Магістратури на відділі Художньої Графіки Художнього Університету в Познані. Цей єдиний екземпляр має 170 см висоти, а роботи були виконані в техніці ситодруку в Першій Майстерні Графіки професора доктора хаб. Анджея Бобровскєґо на Відділі Художнього Інституту Візуальних Мистецтв в Зєльоней Ґуже, де худодниця завершила бакалаврат

zdjęcie z wystawy transformacje zdjęcie z wystawy transformacje zdjęcie z wystawy transformacje zdjęcie z wystawy transformacje zdjęcie z wystawy transformacje zdjęcie z wystawy transformacje zdjęcie z wystawy transformacje zdjęcie z wystawy transformacje zdjęcie z wystawy transformacje