INTER–FACE

WYSTAWA
25.02–4.03.2021 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat inter-face
plakat inter-face

Wystawa wokół VII Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych – Performance

Miejskie Galerie Sztuki UAP serdecznie zapraszają na wystawę zbiorową studentek i studentów VII Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych – Performance:

INTER-FACE | Wystawa wokół VII Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych – Performance / Exhibition around 7th Sculpture Sculpture and Spatial Activities Studio – Performance Studio community

pokazy performance / Performance Shows: WEJŚCIA / WYJŚCIA #4
25–26.02.2021 od godz. 18:00 / Thursday-friday from 5p.m.

TRANSMISJA
IG Performance Art Studio performance_art_studio_uap – IG UAP uap_uczelnia

Wystawa INTER–FACE studentek i studentów VII Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych – Performance stanowi rezultat indywidualnych poszukiwań niematerialnej, efemerycznej formy rzeźby. Naturalną inspiracją jest człowiek w działaniu warunkowany normami przestrzennymi i współuczestnictwem innych ludzi. Formułując tytuł chcieliśmy zwrócić uwagę na autonomię poszczególnych prac i społeczny kontekst ich funkcjonowania w prezentacji grupowej. Wielowymiarowe znaczenie słowa interface skłoniło nas do zmiany jego zapisu kładącego nacisk na proces interakcji. Wystawa w swojej otwartej formie stanowi ślad i zapis obecności człowieka, pokazuje stan po zdarzeniu eksponując szczególny charakter przemian i przekształceń.


INTER–FACE is an exhibitionprepared by students who attend the Sculpture and Spatial Activities Studio VII. It is the result of each participant’s individual search for an immaterial, ephemeral form of sculpture. Each work is inspired by human actions that tend to be determined by spatial norms and the participation of other human beings. By choosing this particular title, we wanted to draw attention to the autonomy and social context of individual works presented in a group exhibition. The word ‚interface’ has a multidimensional meaning that made us alter its spelling to ‚inter–face’, a form that emphasises the process of interaction. In its open form, our exhibition is a trace and record of human presence. It shows the state of things after the event and exposes the exceptional nature of the changes and transformations.

zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface zdjęcie z wystawy interface