Gotong Royong

wernisaż
25.04.2023 r., godz.: 18:00

wystawa
25.04–10.05.2023 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat gotong royong
plakat gotong royong

Artyści
Nala Nandana, Dadang Sulaeman, Sigit Ramadhan, Zaenal Abidin, Zakarias S. Soeteja, Wisesa Weninggalih

kurator
Nala Nandana


Współpraca międzynarodowa w ramach Biennale Grafiki z Uniwersytetem Pendidikan Indonesia. Wystawa towarzysząca XIII Biennale Grafiki „Error”.

W Indonezji druk jest formą kultury artystycznej tworzonej od czasów kolonialnych. Technologia druku, która była w całości stosowana w środkach masowego przekazu, ostatecznie przekształciła się w medium artystyczne. Wraz z rozwojem epoki sztuki nowoczesnej w Indonezji, druk rozwijał się również w kierunku sztuki użytkowej, aż w końcu stał się środkiem komunikacji wizualnej. Ta koncepcja próbuje połączyć konwencjonalny proces drukarski z potrzebą masowego dostarczania informacji. Jednak w praktyce wciąż wielu artystów wybiera w swojej pracy konwencjonalny proces drukarski jako medium. Pracownia druku na Indonezyjskim Uniwersytecie Edukacyjnym [Universitas Pendidikan Indonesia – UPI] stara się przedstawić ideę tematu „błąd” jako proces pracy. Odnosi się to do empirycznych doświadczeń studentów uczących się w pracowni druku na UPI. Ten proces składa się również z porażek, ale tym samym buduje charakter każdego studenta, który bierze udział w procesie powstawania druku. Wydział Edukacji Artystycznej i Projektowej UPI znajduje się w mieście Bandung w Indonezji. Ta uczelnia oferuje sześć programów studiów związanych ze sztuką, a jeden z nich to Edukacja Artystyczna, która obejmuje zajęcia w pracowni druku. W XIII Biennale Grafiki Poznań 2023 zaangażowali się studenci, profesorowie i absolwenci pracowni druku, z których większość również została profesjonalnymi artystami. Proces ten rodzi ideę partycypacji, gdzie każda zaangażowana osoba staje się nieodłączną częścią powstających idei i dzieł.

Termin „Gotong Royong” oznacza współpracę i pochodzi od jawajskiego słowa gotong, co oznacza „podnosić” i royong, co oznacza „razem”. Od każdego wymaga się poczucia współpracy, które jest zakorzenione we wszystkich elementach i warstwach społecznych w Indonezji. Ta świadomość ułatwia wszystkim warstwom społecznym prowadzenie wszelkich działań w oparciu o współpracę. Praca wykonywana razem staje się łatwiejsza. To motto jest podstawą naszej pracy, gdyż reprezentuje ideę współpracy, której celem jest zmniejszenie wskaźników „błędu”


curator

Nala Nandana

Printmaking as an art culture in Indonesia is a form of culture that has been carried on since colonial times. Printing technology, which was all used as a mass media technology, was eventually developed into an artistic medium. Along with the development of the era of modern art in Indonesia, printmaking also developed towards applied art until it eventually became a visual communication design. This concept tries to combine the conventional printmaking process with the need for mass information delivery. However, in practice, there are still many artists who choose the conventional printmaking process as a medium for their work to this day. The printmaking studio at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tries to represent the idea of the theme „error” as a work process. This refers to the empirical experience that students go through during the learning process in class. This process does not escape failure, but it also builds the character of each student who experiences the process in the printmaking studio at UPI. The Faculty of Art and Design Education at UPI is located in Bandung City, Indonesia. This university has 6 study programs with an interest in art, one of which is Fine Arts Education, in which there is a printmaking studio. Involvement in the XIII Biennale Graphic Poznan 2023 is a collaboration between students, professors and alumni in a printmaking studio, most of whom have also become professional artists. The process of creating this work raises the idea of participatory, where every individual involved in it becomes an inseparable part of the ideas and works that appear. The term „Gotong Royong” which means working together. This term comes from the Javanese words gotong which means „to lift” and royong which means „together”. Everyone is required to have a sense of mutual cooperation, and this is ingrained in all elements and levels of society in Indonesia. Because, by having that awareness, all levels of society will find it easier to carry out all activities in a mutual cooperation way. With this pattern, the work will feel easier because it is done together. This idea becomes the basic foundation of our work to represent the idea of working together to reduce “Error” rates.