Zuzanna Szary
Odzyskaj kontrolę nad lepkością

wernisaż
27.04.2023 r., godz.: 18:00

wystawa
27.04–12.05.2023 r.

Galeria Szewska 16
ul. Szewska 16

plakat odzyskaj kontrolę
plakat odzyskaj kontrolę

GRAND PRIX Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu imienia Magdaleny Abakanowicz w 11. edycji konkursu Nowy obraz / Nowe spojrzenie

kuratorka
Wiktoria Kozioł

muzyka
Norbert Lisak


Odzyskaj kontrolę nad lepkością!

Hiper mega giga ultra. Obiekty w nieludzkiej skali czasu i wielkości „przylepiają się” do żywych istot. Ich estetyczne manifestacje pozostają utajone przez długie okresy, język ich nie ogarnie. Trzeba go więc przeczesywać, skapującego w szczeliny. Hiper-cosie odpowiadają za pomyślany koniec świata ? poczucie kruchości i głupoty. Zawarta w tytułowym zawołaniu obietnica przypomina hasło motywacyjne z podręcznika rozwoju osobistego. Nie jest możliwa do spełnienia. Lepkość nie podlega kontroli. No, może dałoby się ją regulować, ale tylko w procesach globalnych. A przecież jako gatunek kompletnie nie mamy wyobraźni. Mimo to, spróbuj.

Czynności i cechy: ciągliwość, czepność, skapywanie, przyleganie, kondensacja, fluktuacje, naprężenia, przepływy, zastyganie, przeciekanie, krzepliwość, rozpuszczanie, galaretowatość, ociekanie, drżenie, przelewanie

Przyrządy: (reo)wiskozymetr, ciekłościomierz, kubek wypływowy

Jednostki pomiarowe: Stokes, puaz, paskal · sekunda, stopień Englera, °E, stopień Barbiego, °B, sekunda Redwooda, RI, sekunda Saybolta, SUS (ciekłość względna), poczucie wzniosłości i Unheimlihkeit

Lokalne manifestacje: gęsta, lśniąca plama oleju, dryfująca po oceanie; smar maszynowy w łożysku silnika, sieć wszystkich płynów na Ziemi, tańcząca na wietrze torba foliowa, lepkość myślenia, paranoiczne przywiązanie do tematu

Wiktoria Kozioł


Zuzanna Szary (ur. 1995)

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Swój warsztat rozwijała w pracowni prof. Bednarczyka, pod okiem Michała Zawady. W 2022 roku otrzymała nagrodę Grand Prix Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu im. Magdaleny Abakanowicz w 11. edycji konkursu „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”. Laureatka Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Malarskiego im. Wojciecha Fangora. Jeden z jej obrazów został częścią kolekcji sztuki najnowszej mBank „m jak malarstwo”. Wykorzystuje malarstwo figuratywne z elementami abstrakcji. Używa różnych technik malarskich na płótnie – od farb olejnych, tempery po akwarele.


GRAND PRIX of Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan within the frames of the 11th edition of the Competition ‘New Image / New Look’

Curator
Wiktoria Kozioł

music
Norbert Lisak


Take control of your stickiness!

Hyper mega gig ultra. Objects on an inhuman scale of time and size „stick” to living beings. Their aesthetic manifestations remain hidden for long periods, language cannot comprehend them. So you have to comb it, dripping into the cracks. Are the hyper-things responsible for the end of the world ? a sense of fragility and stupidity. The promise contained in the title call resembles a motivational slogan from a personal development handbook. It is impossible to fulfill. Viscosity is not controlled. Well, maybe it could be regulated, but only in global processes. And yet, as a species, we have no imagination at all. Still, try it.

Activities and features: ductility, adhesion, dripping, adherence, condensation, fluctuations, stresses, flows, solidification, leakage, coagulation, dissolution, gelatinousness, flowing out, trembling, overflowing

Instruments: (rheo)viscometer, liquid meter, flow cup

Measuring units: Stokes, poise, Pascal second, Engler degree, °E, Barbie degree, °B, Redwood second, RI, Saybolt second, SUS (relative fluidity), sense of the sublime, and Unheimlihkeit

Local manifestations: thick, shiny oil slick drifting in the ocean; machine grease in the

engine bearing, a network of all fluids on earth, a plastic bag dancing in the wind, viscosity of thinking, paranoid attachment to a subject

Wiktoria Kozioł


Zuzanna Szary (born in 1995)

A graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow, the Faculty of Painting. She developed her workshop in the studio of prof. Bednarczyk, under the supervision of Michał Zawada. In 2022, she received the Grand Prix of Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznań. in the 11th edition of the „New Image/New Look” Competition. Winner of the National Student Painting Competition named after Wojciech Fangor. One of her paintings became part of mBank’s newest art collection „m jak malarstwo” (P like Painting). She uses figurative painting with elements of abstraction. She uses various painting techniques on canvas – from oil paints, tempera to watercolors.